Obligaties

Obligaties

Een obligatie is een schuldbewijs van de overheid, een onderneming of een instelling. De koper van een obligatie ontvangt van de uitgever een rentevergoeding, de coupon. Sinds het girale verkeer hoeft u echter geen coupons meer te knippen. Deze krijgt u automatische van uw bank of platform waarop u handelt, op uw rekening. Kijk bij aankoop van obligaties ook naar de rating van de onderneming waarvan u de obligaties koopt.

Overigens zijn er meer soorten obligaties. Bijvoorbeeld de converteerbare obligaties van bedrijven. Deze zijn onder bepaalde voorwaarden inwisselbaar tegen aandelen van het bedrijf. Ze komen echter de laatste jaren steeds minder voor.

Tegenover de rentebetaling en het recht op de hoofdsom bij aflossing zijn er een aantal onzekerheden bij het beleggen in obligaties:

  • Renterisico: als de marktrente stijgt wordt de obligatie die een vaste rente uitkeert minder waard. De toekomstige kasstroom van de obligatie, de periodieke rente en aflossing, wordt tegen een hogere marktrente verdisconteerd waardoor de waarde daalt. Bij een daling van de rente stijgt de waarde van de obligatie. Bij obligaties met een variabele rente is de waardeverandering minder het geval, maar neemt de onzekerheid over de periodiek te ontvangen rente toe. Sinds 2020 is er sprake van een negatieve rente bij de 10-jaars staatsleningen, waardoor de koers is gestegen. Op het moment van schrijven dreigt de rente echter te stijgen in verband met de oplopende inflatie. Dat betekent dat de koersen gaan dalen. Dat is ongunstig voor beleggers welke nu in obligaties hebben belegd, maar ook om ze nu nog aan te kopen. Vandaar dat men op dit moment meer in aandelen gaat beleggen.
  • Inflatierisico: door de inflatie kan met het geld van de rente en de aflossing minder goederen en diensten worden gekocht. De koopkracht van het geld waarmee de obligatie is gekocht is groter dan die van het geld bij verkoop of aflossing van de obligatie na enige tijd.
  • Debiteurenrisico is het gevaar dat de debiteur niet aan de financiĆ«le verplichtingen kan voldoen. Als een bedrijf failliet gaat zal de houder van de obligatie minder kans maken dat er rente wordt betaald of dat de obligatie volledig wordt afgelost. Tenzij de obligatie is achtergesteld en als aandelenkapitaal wordt beschouwd. Denk hierbij aan de 6,5% Rabo Certificaten welke zijn genoteerd op Euronext. De obligatierating is een indicatie van het debiteurenrisico wat de belegger loopt. Dit risico is af te dekken via een credit default swap waarbij het kredietrisico aan een andere partij wordt overgedragen.
  • Valutarisico: als de obligatie in een andere valuta luidt dan de valuta waarin de belegger het geld uiteindelijk gaat uitgeven, dan neemt hij een wisselkoersrisico.


Theo Bussink
9 juni 2021